Companies by Alpha

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Developed and Published Games

1999
PlayStation Morita Kazurou no Shogi Dojo 09/22/99 Japan
PlayStation Morita Kazurou no Reversi 09/22/99 Japan
PlayStation Morita Kazurou no Hanafuda 12/16/99 Japan
PlayStation Morita Kazurou no Gomokunarabe to Renju 12/16/99 Japan
PlayStation Morita Kazurou no Chess 12/16/99 Japan
WonderSwan Morita Shogi for WonderSwan 12/22/99 Japan
2000
PlayStation Morita Kazurou no Mahjong 02/17/00 Japan
PlayStation 2 Morita Shogi 03/04/00 Japan
PlayStation 2 Game Select 5 Wa 09/28/00 Japan
PlayStation The Hanafuda 2 10/26/00 Japan
PlayStation The Igo 2 10/26/00 Japan
PlayStation The Reversi 2 10/26/00 Japan
2001
PlayStation 2 Game Select 5 You 01/25/01 Japan
PlayStation 2 The Table Game 05/31/01 Japan
PlayStation The Hanafuda: Jarin-Ko Chie 11/29/01 Japan
PlayStation Honkaku Shogi Shinan 11/29/01 Japan
2002
PlayStation Chess & Reversi 01/24/02 Japan
PlayStation Hanafuda & Card Game 01/24/02 Japan
PlayStation The Mahjong: Dokonjou Gaeru 01/24/02 Japan
PlayStation 2 The Igo 06/25/02 Japan
PlayStation 2 The Shogi 06/27/02 Japan
PlayStation 2 The Chess 07/25/02 Japan
PlayStation 2 Ultimate Mind Games 09/12/02 Japan
2003
PlayStation 2 The Bishoujou Simulation RPG 04/24/03 Japan
PlayStation 2 The Musume Ikusei Simulation 10/09/03 Japan
Arcade Games Samurai Shodown V 10/10/03 North America
PlayStation 2 The Kiryoku Kentei 11/27/03 Japan
Arcade Games Samurai Shodown V Special 12/31/03 North America
2004
PlayStation 2 Taisen(4) Soldier 03/25/04 Japan
PlayStation 2 Taisen(2) Igo 03/25/04 Japan
PlayStation 2 Taisen(1) Shogi 03/25/04 Japan
PlayStation 2 Taisen(3) Mahjong 03/25/04 Japan
2005
PSP The Table Game 12/29/05 Japan
2006
Arcade Games Arcana Heart 12/22/06 Japan
2007
DS The Table Game 12/20/07 Japan
2008
Wii The Table Game 09/25/08 Japan
Wii The Mahjong 12/24/08 Japan
2010
PSP The Shogi 08/05/10 Japan
PSP The Mahjong 08/05/10 Japan