Companies by Alpha

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Developed and Published Games

1989
Sharp X68000 Puppet Show Part 1 06/20/89 Japan
1990
Sharp X68000 Doki Doki Card League 08/31/90 Japan