Box Shots

Hotel Mario (US)
US 1994
Hotel Mario (EU)
EU 1994

Screenshots