Users who own this game also own:

Mega Man Zero 3
Mega Man Zero 3
Last Ninja 3
Last Ninja 3
Pac-Man
Pac-Man
Pac-Mania
Pac-Mania
Super Mario Bros.
Super Mario Bros.