Box Shots

Lethal Weapon (EU)
EU 1992

Screenshots