Box Shots

Kong Strikes Back! (EU)
EU 1985

Screenshots