Box Shots

Fruit Machine Simulator (EU)
EU 1987

Screenshots