Box Shots

Congo Bongo (US)
US 1983
Congo Bongo (EU)
EU 1983

Screenshots