Box Shots

Beat It! (Jammin' II) (EU)
EU 1987

Screenshots