You're browsing the GameFAQs Message Boards as a guest. Sign Up for free (or Log In if you already have an account) to be able to post messages, change how messages are displayed, and view media in posts.
  1. Boards
  2. Dynasty Warriors 9
  3. Dynasty Warriors 9 Weapons List as of SP3

User Info: Razgriz85

Razgriz85
2 months ago#21
Base Game w/ DLC characters
Sword -- Cao Cao, Sun Quan
Pike - Lu Meng, Yueying
Club - Xu Zhu, Huang Gai, Hua Xiong
Guan Dao - Guan Yu, Yu Jin
Twin Fans - Daqiao, Xiao Qiao
Spear - Zhao Yun, Ma Chao
Poleaxe - Lu Su, Xin Xiangying
Double Voulge - Jiang Wei, Cheng Pu, Wei Yan
Great Sword - Xiahou Ba, Guan Ping
Chain and Sickle - Gan Ning, Chen Gong, Jia Xu
Chain Whip -- Diao Chan, Cai Wenji
Axe -- Zhurong, Han Dang, Dian Wei
Twin Axe - Zhang Liao, Ma Dai
Shaman Rod - Pang Tong, Zhang Jiao, Zuo Ci
Fan - Zhuge Liang, Sima Yi, Zhuge Dan
Shooting Spears - Guo Huai, Man Chong, Jia Chong
Sword and Shield - Xing Cai, Xiahouji
Dao - Sima Zhao
Nunchaku - Guan Suo
Great Axe - Deng Ai, Xu Huang
Flail - Dong Zhou, Cao Ren, Dong Bai
Rapier - Yuan Shao, Liu Shan, Yuan Shu
Mace - Pang De
Meteor Hammer - Xu Sheng, Zhang Bao
Gauntlets - Meng Huo, Ding Feng
Urumi - Xun You, Zhang Chunhua, Fa Zheng
Chakram - Sun Shangxiang
Fan Sword - Zhong Hui, Cao Xiu, Guan Xing
Twin Rods - Taischi Ci
Guillotine Sword - Sun Ce, Zhou Cang, Wen Yang
Throwing Knives - Xun Yu, Wang Yuanji
Bo Staff - Zhou Yu, Guo Jia
Po Dao - Xiahou Dun
Twin Swords - Liu Bei, Lu Xun, Cao Pi
Duck Hook Lian Shi, Bao Sanniang
Halberd - Lu Bu

Weapon Pack 1
Claws - Zhang He
Emei Piercers - Wang Yi
Sword and Hook - Xu Shu

Weapon Pack 2
Inferno Voulge - Sun Jian
Serpent Blade - Zhang Fei
Curved Sword - Zhou Tai
Crescent Edge - Li Dian
Lightning Sword - Sima Shi
Dual Hookblades - Yue Jin

Weapon Pack 3
Iron Flute - Zhenji
Tripartite Nunchuks - Zhu Ran
Crossed Pike - Lu Lingqi
Tempest Mace - Guan Yinping
Tooth and Nail - Huang Zhong
Bow and Rod - Xiahou Yuan
Transform and Rise Up!
Dissidia OO - 394786236

User Info: Skode24

Skode24
2 months ago#22
Every time I look at your list it's messed up as said already months ago - Lu Su uses the Mace moveset, Xin Xianying uses the great axe moveset. Why is Ling Tong missing from your list? Why am I even bothering helping you?

User Info: Razgriz85

Razgriz85
2 months ago#23
@Skode24 - Thank You for the assistance. Was posting this in a hurry. All correct now?

Base Game w/ DLC characters
Sword -- Cao Cao, Sun Quan
Pike - Lu Meng, Yueying
Club - Xu Zhu, Huang Gai, Hua Xiong
Guan Dao - Guan Yu, Yu Jin
Twin Fans - Daqiao, Xiao Qiao
Spear - Zhao Yun, Ma Chao
Double Voulge - Jiang Wei, Cheng Pu, Wei Yan
Great Sword - Xiahou Ba, Guan Ping
Chain and Sickle - Gan Ning, Chen Gong, Jia Xu
Chain Whip -- Diao Chan, Cai Wenji
Axe -- Zhurong, Han Dang, Dian Wei
Twin Axe - Zhang Liao, Ma Dai
Shaman Rod - Pang Tong, Zhang Jiao, Zuo Ci
Fan - Zhuge Liang, Sima Yi, Zhuge Dan
Shooting Spears - Guo Huai, Man Chong, Jia Chong
Sword and Shield - Xing Cai, Xiahouji
Dao - Sima Zhao
Nunchaku - Guan Suo, Ling Tong
Great Axe - Deng Ai, Xu Huang, Xin Xianying
Flail - Dong Zhou, Cao Ren, Dong Bai
Rapier - Yuan Shao, Liu Shan, Yuan Shu
Mace - Pang De, Lu Su
Meteor Hammer - Xu Sheng, Zhang Bao
Gauntlets - Meng Huo, Ding Feng
Urumi - Xun You, Zhang Chunhua, Fa Zheng
Chakram - Sun Shangxiang
Fan Sword - Zhong Hui, Cao Xiu, Guan Xing
Twin Rods - Taischi Ci
Guillotine Sword - Sun Ce, Zhou Cang, Wen Yang
Throwing Knives - Xun Yu, Wang Yuanji
Bo Staff - Zhou Yu, Guo Jia
Po Dao - Xiahou Dun
Twin Swords - Liu Bei, Lu Xun, Cao Pi
Duck Hook Lian Shi, Bao Sanniang
Halberd - Lu Bu

Weapon Pack 1
Claws - Zhang He
Emei Piercers - Wang Yi
Sword and Hook - Xu Shu

Weapon Pack 2
Inferno Voulge - Sun Jian
Serpent Blade - Zhang Fei
Curved Sword - Zhou Tai
Crescent Edge - Li Dian
Lightning Sword - Sima Shi
Dual Hookblades - Yue Jin

Weapon Pack 3
Iron Flute - Zhenji
Tripartite Nunchuks - Zhu Ran
Crossed Pike - Lu Lingqi
Tempest Mace - Guan Yinping
Tooth and Nail - Huang Zhong
Bow and Rod - Xiahou Yuan
Transform and Rise Up!
Dissidia OO - 394786236

User Info: sol_trigger

sol_trigger
2 months ago#24
why don't you just edit the post

User Info: SiegvonWal

SiegvonWal
2 months ago#25
You can't do that after an hour.

User Info: Razgriz85

Razgriz85
2 months ago#26
@sol_trigger I totally wish I could haha >.>
Transform and Rise Up!
Dissidia OO - 394786236

User Info: cmcclellan2005

cmcclellan2005
2 months ago#27
Thanks for the lists, but does anyone know the date they will be released (as it is every-time I logon I have to go to the Playstation Store to see if anything came out that day)

User Info: sol_trigger

sol_trigger
2 months ago#28
weapons are released

User Info: OverlordJames

OverlordJames
2 months ago#29
I mean these should have been in the base game.
Yugioh DG ID: ugtgrime
PSN ID: Arrogantasosman

User Info: Relinquished

Relinquished
1 day ago#30
Just give Yuan Shao and Liu Shan their Extension Blade and Bench, then Yuan Shu can rock the rapier.
Everybody 1) is a genius, 2) is an alt, and 3) has bad taste.
  1. Boards
  2. Dynasty Warriors 9
  3. Dynasty Warriors 9 Weapons List as of SP3