Users who own this game also own:

Sasuke Vs. Commander
Sasuke Vs. Commander
Bad Dudes
Bad Dudes
Metroid
Metroid
Cutie Q
Cutie Q
Zarzon
Zarzon