Users who own this game also own:

Kid Niki: Radical Ninja
Kid Niki: Radical Ninja
Ice Climber
Ice Climber
Mario Bros.
Mario Bros.
Double Dragon 3: The Rosetta Stone
Double Dragon 3: The Rosetta Stone
Hook
Hook

Users who love this game also love:

Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3
Super Double Dragon
Super Double Dragon
Rock N' Roll Racing
Rock N' Roll Racing
Super Hang-On
Super Hang-On
R.C. Pro-Am
R.C. Pro-Am