Users who own this game also own:

Raiders of the Lost Ark
Raiders of the Lost Ark
Warlords
Warlords
Cranston Manor
Cranston Manor
Marine Wars
Marine Wars
Donkey Kong Junior
Donkey Kong Junior

Users who love this game also love:

The Legend of Zelda: Ocarina of Time
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Orcs Must Die!
Orcs Must Die!
Captain Skyhawk
Captain Skyhawk
NHL 99
NHL 99
Shikakui Atama wo Maruku Suru: DS Kanji no Shou
Shikakui Atama wo Maruku Suru: DS Kanji no Shou