Users who own this game also own:

Leather Goddesses of Phobos
Leather Goddesses of Phobos
Zork I
Zork I
Zork II
Zork II
Ultima I
Ultima I
Wishbringer
Wishbringer

Users who love this game also love:

Final Fantasy III
Final Fantasy III
Final Fantasy XII
Final Fantasy XII
Descent 1 & 2
Descent 1 & 2
Metal Slug 1
Metal Slug 1
Mega Man 2
Mega Man 2