Game Box Shots

Shippuu no Usagi-Maru: Nazo no Karakuri Shiro (JP)
JP 08/26/15
Ninja Usagimaru: The Mysterious Karakuri Castle (US)
US 09/29/16
Ninja Usagimaru: The Mysterious Karakuri Castle (EU)
EU 09/29/16

Got a Picture?

You can submit screenshots or submit boxshots to share them with our users.